Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

19.04.2017

WZA 8 maja 2017 - uzupełnienie


ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 uzupełnia, na żądanie zgłoszone w dniu 18 kwietnia 2017 roku przez akcjonariusza Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja, które odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22 o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 

Po uzupełnieniu porządek obrad obejmuje :

 

 • 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 •  5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 •  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 • 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
 • 8.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.
 •  9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
 • 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
 •  11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 • 12. Zamknięcie Zgromadzenia

 

W związku z przewidzianą w pkt 11 porządku obrad zmianą statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 ust. 1 oraz dodaniu do § 11 ust. 3, Zarząd podaje treść dotychczasową oraz nową treść Statutu w zakresie objętym proponowaną zmianą:

 

Dotychczasowa treść:

 „§ 11.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji."

 Proponowana treść:

 „§ 11.1 Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

 „§ 11.3 W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej".

 Akcjonariusz zgłaszający zmianę uzasadnił potrzebę możliwości poszerzenia liczebnego Rady Nadzorczej zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powodującego zmniejszenie jej składu poniżej minimum ustawowego.

 

 Wzór pełnomocnictwa uwzględniający nowy porządek obrad:

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa

 

 

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD

 

 

„Uchwała nr 8

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 W Statucie Spółki:

 

1. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji." 2. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„3. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej."

 

§ 2

 

Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 Uzasadnienie

 

Celem proponowanej zmiany Statutu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powodującego zmniejszenie jej składu poniżej minimum ustawowego.

 

 

 

 

 

Aktualności

18.05.2020  
Zarząd spółki PBS FINANSE S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że zmieniony został termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2020r.

Strona 1 z 42  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły