Skorzystaj z naszej oferty, a obiecujemy, że nie będziesz żałował tej decyzji !

Strona WWW

Aktualności

15.09.2011

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego.


 

W dniu 14 wrzesnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła  prospekt emisyjny Spółki

 sporządzony w związku z publiczną ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji

zwykłych na okaziciela serii G o wartosci nominalnej 0,28 zł każda oraz w związku z ubieganiem się

 o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.:

 

                   a) 52.260.000 praw poboru akcji serii G,

 

                   b) nie wiecej ni/ 52.260.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,

 

                   c) nie wiecej ni/ 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartosci nominalnej 0,28 zł ka/da.

 

Oferujacym jest Dom Maklerski IDM S.A.

 Prospekt emisyjny zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (www.pbs-finanse.pl)

oraz Oferujacego (www.idmsa.pl) w dniu 19 wrzesnia 2011 roku .

 

powrót