Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Sprawozdanie RN 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 22/X/2016 Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 19 maja 2016 roku

 

 

Sprawozdanie

z działalności Rady Nadzorczej PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w okresie od dnia18 marca 2015 roku do dnia 19 maja 2016 roku.

 

 

W okresie od dnia 18 marca 2015 roku do 19 maja 2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

 

1. Wojciech Błaż - Przewodniczący

 

2. Paweł Kołodziejczyk - Zastępca Przewodniczącego

 

3. Grzegorz Rysz - Sekretarz

 

4. Maciej Frankiewicz - Członek

 

5. Bogusław Stabryła - Członek

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej był taki sam, jak w roku poprzednim i dawał gwarancję kompetentnego sprawowania nadzoru we wszystkich obszarach działalności Spółki. Pan Wojciech Błaż jest ekonomistą, wieloletnim pracownikiem sektora usług bankowych, mającym szeroką wiedzę w zakresie funkcjonowania banków i innych podmiotów funkcjonującym na rynku usług finansowych oraz produktów oferowanych na nim. Pan Paweł Kołodziejczyk jest radcą prawnym, ze szczególną znajomością zasad rządzących rynkiem usług finansowych. Pan Grzegorz Rysz jest prawnikiem wykonującym zawód radcy prawnego, obeznanym z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych zaś Panowie Maciej Frankiewicz i Bogusław Stabryła są wieloletnimi bankowcami z doświadczeniem w finansowaniu działalności gospodarczej oraz zasad funkcjonowania rynku usług finansowych. Rada Nadzorcza działała kolegialnie na posiedzeniach. Jej funkcjonowanie normuje szczegółowo regulamin, zgodnie z którym posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem zapewniającym każdemu członkowi udział w nich, możliwość zapoznania się z materiałami, uzyskiwanie informacji od członków zarządu.  Żaden członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności.

Z uwagi na liczebność (5 osób) Rada Nadzorcza nie powoływała komitetów wewnętrznych, a uchwałą nr 26/VIII/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku powierzyła wykonywanie zadań komitetu audytu samej radzie nadzorczej.

W okresie od 18 marca 2015 roku do 19 maja Rada Nadzorcza obradowała sześciokrotnie na posiedzeniach. Czterokrotnie posiedzeniom przewodniczył przewodniczący, a dwa razy Rada obradowała pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego. W każdym posiedzeniu brał udział Prezes Zarządu. Przedmiotem obrad były okresowe oceny wyników gospodarczych uzyskiwanych przez Spółkę i grupę kapitałową, monitorowanie funkcjonowania sieci agencyjnych placówek bankowych, wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych, wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości i udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania, wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki, ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki, zmiana regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenie sposobu nadzorowania inwestycji w instrumenty finansowe, wyrażenie zgody na zasiadanie Prezesa Zarządu w radach nadzorczych spółek nie wchodzących w skład grupy kapitałowej, ocena polityki kadrowej i polityki wynagrodzeń w Spółce, rozszerzenie opiniowanie projektów uchwał przedstawianych akcjonariuszom do podjęcia na walnych zgromadzeniach, uchwalenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej, zbadanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2015, wniosku o podział zysku za rok 2015 oraz uchwalenie sprawozdania z badania tych dokumentów, ocena skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, ocena potrzeby organizacyjnego wydzielenia funkcji audytu wewnętrznego w Spółce, przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza nie dostrzega istotnych słabości w sprawowaniu nadzoru nad Spółką.

 

 

 

 

 

powrót