Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

03.02.2020

Rozwiązanie umowy agencyjnej


 

Zarząd PBS Finanse SA („Spółka", "Emitent") , w nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2018 z dnia 10.08.2018r, 27/2018 z dnia 15.11.2018 oraz 29/2018 z 13.11.2018, 4/2019 z 24.05.2019r, 5/2019 z 12.06.2019r. oraz 1/2019 z 31.07.2019 dotyczącego rozpoczęcia rozmów z inicjatywy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku („Bank") odnośnie rozwiązania umowy agencyjnej oraz określenia nowych zasad wynagrodzenia Agenta wynikającej z tej umowy, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 listopada 2019 roku Emitent i Bank wobec niedojścia do porozumienia we wskazanym zakresie postanowiły zgodnie rozwiązać umowę z dniem 29.02.2020 r.

Na mocy porozumienia zawartego przez Strony z dniem jego zawarcia tracą moc wszelkie dotychczasowe uzgodnienia Stron dotyczące zasad wynagradzania Agenta z tytułu wykonania czynności agencyjnych, w tym uzgodnienia dotyczące pomniejszania wynagrodzenia Agenta o współczynnik utworzonych rezerw - na zasadach określonych w Aneksie nr 1/2017 do tej umowy, zawartym w dniu 26.01.2017 r. oraz obowiązku wypłaty wynagrodzenia przez Bank na rzecz Agenta w przypadku rozwiązania utworzonych rezerw, a także wszelkie inne postanowienia umowne, których przedmiotem było ustalenie zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Agentowi z tytułu wykonania czynności agencyjnych.

Dzień 19 lutego 2020 r. został uznany za ostatni dzień pracy operacyjnej Agencji Banku prowadzonych przez Agenta. W celu zrekompensowania Agentowi utraty wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem Umowy Agencyjnej oraz Umowy z dnia 22.08.2013 r. w sprawie ustalenia zasad obliczania wynagrodzenia za czynności agencyjne, przed upływem okresu, na jaki umowy te zostały zawarte

Bank zapłaci Agentowi odszkodowanie w łącznej kwocie wynoszącej 1 234 261,17 zł.

Aktualności

02.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję członka zarządu Pana Rafała Witasika.

Strona 1 z 52  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły