Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

15.05.2019

Zwołanie WZA na dzień 2019.06.24


 

ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22.

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 • Otwarcie Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 • Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 • Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018.
 •  Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
 • Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018.
 • Powzięcie uchwały w sprawie istnienia Spółki.
 • Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
 •  Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 • Zamknięcie Zgromadzenia

  

Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

 

1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 08 czerwca 2019 roku.

  

2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

 a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia i nie później, niż 09 czerwca 2019 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 08 czerwca 2019 roku i nie odebrać ich przed końcem dnia 24 czerwca 2019 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.

  

c) akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo uczestniczenia w zgromadzeniu, jeśli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji, czyli 08 czerwca 2019 roku.

  

3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 03 czerwca 2019 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretariat@pbs-finanse.pl.

  

4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

  

5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  

6.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Stanowi to odstępstwo od rekomendacji IV.R.2 oraz zasady IV.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

  

7.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. W związku z proponowanym porządkiem obrad Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.pbs-finanse.pl/raporty-roczne.html są dostępne następujące dokumenty:

 

a) sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku 2018,

 b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018,

 c) raporty oraz opinie biegłego rewidenta z badania obu sprawozdań finansowych,

 d) raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2018.

 Inne dokumenty wiążące się z przedmiotem obrad zgromadzenia będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w miarę ich powstawania lub otrzymania przez Spółkę.

  

8.Informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbs-finanse.pl.

 9. Spółka nie planuje transmitowania obrad walnego zgromadzenia ani rejestrowania jego przebiegu w formie audio lub wideo. Nie będzie więc możliwa dwustronna komunikacja z akcjonariuszami w czasie rzeczywistym, jak i wykonywanie przez nich prawa głosu - tak osobiście, jak i przez pełnomocnika. Z tej samej przyczyny na stronie internetowej Spółki nie zostanie zamieszczony zapis przebiegu zgromadzenia. Stanowi to odstępstwo od zasad I.Z.1.16 i I.Z.1.120 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

  

2.INFORMACJA OLICZBIE AKCJI IGŁOSÓW

W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje wobrocie 10.452.000 akcji spółki uprawniających do oddania 10.452.000 głosów na zgromadzeniu wtym:- 10.451.520 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 10.451.520 głosów- 480 akcji imiennych uprawniających do oddania 480 głosów

 

 

3. INFORMACJA OUDZIALE WZGROMADZENIU IWYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

 

1.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@pbs-finanse.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

 

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

 

4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

 

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

 

6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

7. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

 

8. Zgodnie zwymogiem art.4023 § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 4023 § 3 Ksh wzakresie, jaki da się pogodzić zistotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia i członków komisji mandatowo-skrutacyjnej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem nie jest możliwe oddawania głosu drogą korespondencyjną, ani zgłaszania sprzeciwu w tym trybie, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne odowolnej treści, jeśli tylko będzie zniego wynikało:

 - że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału wZgromadzeniu;

 - kto jest pełnomocnikiem,

 - że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział

 w Zgromadzeniu wjego imieniu iwykonywał przysługujące mu prawa.

 

9. Udział pełnomocnika w Zgromadzeniu oraz jego sposób głosowania nie różni się od osobistego uczestnictwa akcjonariusza i oddawania przezeń głosu na Zgromadzeniu. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą kart do głosowania zapewniających oddanie głosu „za", „przeciw" oraz „wstrzymującego się od głosu". Treść kart do głosowania jest taka sama dla każdego uczestnika Zgromadzenia - akcjonariusza, jak i pełnomocnika.

 

Pobierz plik pełnomocnictwa

  

4. PROJEKTY UCHWAŁ

 Pobierz plik projektów uchwał

 

5. UCHWAŁY  WZA

Pobierz plik uchwał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

22.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 września 2020r. wpłynęło do Spółki powiadomienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wydane w dniu 15 września 2020r., na mocy którego w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości "DUET" sp. z o.o. [Jednostka zależna] zabezpieczono majątek Jednostki zależnej poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Przemysława Zalewskiego, numer licencji: 180.

Strona 1 z 53  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły