Skorzystaj z naszej oferty

Strona WWW

Witamy na naszych stronach!

19.04.2017

WZA 8 maja 2017 - uzupełnienie


ZARZĄD PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA

 

z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw

 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391 uzupełnia, na żądanie zgłoszone w dniu 18 kwietnia 2017 roku przez akcjonariusza Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 maja, które odbędzie się w siedzibie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, przy ul. Kościuszki 22 o podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

 

Po uzupełnieniu porządek obrad obejmuje :

 

 • 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 •  5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 •  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 • 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.
 • 8.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.
 •  9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
 • 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
 •  11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 • 12. Zamknięcie Zgromadzenia

 

W związku z przewidzianą w pkt 11 porządku obrad zmianą statutu Spółki polegającą na zmianie § 11 ust. 1 oraz dodaniu do § 11 ust. 3, Zarząd podaje treść dotychczasową oraz nową treść Statutu w zakresie objętym proponowaną zmianą:

 

Dotychczasowa treść:

 „§ 11.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji."

 Proponowana treść:

 „§ 11.1 Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

 „§ 11.3 W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej".

 Akcjonariusz zgłaszający zmianę uzasadnił potrzebę możliwości poszerzenia liczebnego Rady Nadzorczej zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powodującego zmniejszenie jej składu poniżej minimum ustawowego.

 

 Wzór pełnomocnictwa uwzględniający nowy porządek obrad:

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa

 

 

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD

 

 

„Uchwała nr 8

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 W Statucie Spółki:

 

1. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie„Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji." 2. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu

„3. W granicach określonych w ust. 1 liczebność Rady Nadzorczej określa każda liczba osób piastujących mandat członka Rady Nadzorczej."

 

§ 2

 

Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 Uzasadnienie

 

Celem proponowanej zmiany Statutu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powodującego zmniejszenie jej składu poniżej minimum ustawowego.

 

 

 

 

 

Aktualności

02.09.2020  
Zarząd spółki PBS Finanse SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020r. Rada Nadzorcza powołała na funkcję członka zarządu Pana Rafała Witasika.

Strona 1 z 52  > >>

Kontakt z nami

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, pod adresem: ul. Mickiewicza 29 Sanok

szczegóły